Factory Design Pattern

Factory design pattern; yaratımsal (creational) design pattern kategorisindedir. Nesne yaratmak icin, standart bir mimari sunar. Kullanım amacını ve faydalarını özetlersek: Nesneyi yaratan kodu, nesneyi kullanan koddan ayırır. Bağımlılıkları azaltır. Nesneleri standart ve doğru biçimde yaratmayı sağlar. Kod içindeki nesnelerin tipleri (type) ve bağımlılıkları (dependency) önceden bilinmiyorsa kullanmak faydalıdır. Test yazmayı kolaylaştırır. Single Responsibility ve Open/Closed Prensiplerine (SOLID) uygunluğu kolaylaştırır. Repodaki örnekte Golang kullanılmıştır. Class ve kalıtım (inheritance) gibi OOP özelliklerinin bulunmaması nedeniyle, klasik factory pattern, go dilinde uygulanamamaktadır....

February 2 2023 · 2 min · brkzr

Adapter Design Pattern

Adaptor design pattern; yapısal (structural) design pattern kategorisindedir. Uyumsuz arayüzler (interface) arasında, iş birliği sağlamak amacıyla kullanılır. 🤝 Kullanım amacını ve faydalarını özetlemek gerekirse: Yeni bir entegrasyon gerektiğinde, objelere ait arayüzler uyumsuz ise kullanılır. Eski kodu yeni koda uydurmak yerine, yeni yazılan kodu az bir değişikle eski yapıya uygun olarak kullanabilmemizi sağlar. Eski kodda değişiklik gerekmediğinden hata çıkma olasılığı azalır, daha güvenlidir. Git reposundaki örnekte, ICard arayüzünden CreditCard ve BankCard sınıfları türetilmiştir....

January 27 2023 · 1 min · brkzr

Linux CLI Cheat Sheet

Useful CLI Shortcus: CTRL + L Clear CLI Screen CTRL + C SIGINT Signal Interrupt CTRL + D ENDOFSTREAM Signal Interrupt CTRL + W Delete Word Little CLI Warm up pwd # print working directory cd path # change working directory cd . # current folder cd .. # parent folder cd / # selected folder cd ~ # home directory ./my-proc # run my-proc process mkdir folderName # create folder touch file # create file echo "Hello" > fileName # Write Hello to file (> mean direction) echo $?...

January 15 2023 · 5 min · brkzr

Docker CLI Cheat Sheet

Commonly used docker commands: General Commands docker --help # first always ask help from docker --help !!! docker system prune # prune all system (use it carefully !) docker version # docker version (-v) docker stats # stats of running container docker top <containerID> # show process of container docker logs <containerID> # show logs of container docker port <containerID> # show mapped port of container Images & Docker Hub docker search <imageName> # search an image in Docker Hub....

December 30 2022 · 2 min · brkzr